2018 3

Volume 3, 2018

Editorial, Board Խմբագրական խորհուրդ. 
Volume 3 (2018)
Editorial, Board Բովանդակություն. 
Volume 3 (2018)

Պատմություն և քաղաքագիտություն

Մարգարյան, Ե. Հ. Խորհրդային Հայաստանում հելլենիստական հետազոտությունների պատմությունից. 
Volume 3 (2018), pp. 12-24 
Նահապետյան, Ռ. Ա. Ագաթանգեղոսի երկը՝ վաղմիջնադարյան հայոց կենսաապահովման մշակույթի ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր. 
Volume 3 (2018), pp. 25-40 
Սահակյան, Ա. Ս. Գրիգոր Լուսավորչի ագաթանգեղոսությունից մինչև «Ագաթանգեղայ Պատմութիւն Հայոց». 
Volume 3 (2018), pp. 41-58 
Авакян, К. Р. Кризис армянской общины Сирии как основа переоценки приоритетов армянской диаспоры (в контексте мировых процессов). 
Volume 3 (2018), pp. 59-70 
Սարոյան, Կ. Ա. Քաղաքական սոցիալականացումը քաղաքացիական մշակույթի համակարգում. 
Volume 3 (2018), pp. 71-82 
Արշակյան, Ա. Ս. Արդի գերմանահայ համայնքի կազմավորման նախապատերազմյան շրջանը. 
Volume 3 (2018), pp. 83-97 
Агасарян, В. К. Основные этапы формирования курдского национализма в Турции и Сирии после Второй мировой войны. 
Volume 3 (2018), pp. 98-105 
Հովհաննիսյան, Գ. Ս. Ելիզավետպոլի նահանգի հայ բնակչության ժողովրդագրական պատկերն Առաջին աշխարհամարտի նախաշեմին. 
Volume 3 (2018), pp. 106-115. 
Ստեփանյան, Ա. Վ. Անիի Բագրատունյաց թագավորության անկումը.Գագիկ Բ-ի հաստատվելը Կապադովկիայում. 
Volume 3 (2018), pp. 116-128 

Տնտեսագիտություն

Հարությունյան, Վ. Լ. and Հարությունյան, Տ. Վ. ՀՀ հարկային օրենսդրության ընդհանուր բնութագիրը. 
Volume 3 (2018), pp. 129-147
Միքայելյան, Մ. Վ. and Միքայելյան, Գ. Մ. Տնտեսական մրցակցության կարգավորման որոշ հարցեր. 
Volume 3 (2018), pp. 148-156
Հախվերդյան, Դ. Ն. Տեխնոլոգիական հեղափոխությունը և համաշխարհային տնտեսությունը. 
Volume 3 (2018), pp. 157-163
Դավթյան, Ս. Ռ. Անշարժ գույքի հետ կապված գործարքները X-XVI դդ. Հայաստանում. 
Volume 3 (2018), pp. 164-173
Մանասյան, Վ. Գ. Աշխատանքի տարածքաճյուղային բաժանման առանձնահատկությունները ՀՀ պտղաբուծության ենթաճյուղում.
Volume 3 (2018), pp. 174-187

Բանասիրություն

Арамян, А. Г. Армянский и испанский апокрифы об апостоле Иакове. 
Volume 3 (2018), pp. 188-198
Աբրահամյան, Ա. Ա. Մաղի տեսակների անվանումները հայերենի բարբառներում. 
Volume 3 (2018), pp. 199-216
Գալստյան, Ն. Բ. Ազգապահպանության խնդիրը օտարագիր հայ գրողների ստեղծագործություններում. 
Volume 3 (2018), pp. 217-224
Զաքյան, Հ. Ս. Բարբառային կրկնասեռ բայերը արդի հայերենում. 
Volume 3 (2018), pp. 225-234

Մշակույթ և արվեստագիտություն

Ասատրյան, Ա. Գ. and Սարգսյան, Ա. Վ. Մի ստեղծագործության պատմություն. Ցեզար Կյուիի «Հ.Կ. Այվազովսկու հիշատակին» ռեքվիեմը. 
Volume 3 (2018), pp. 235-244
Гамагелян, В. М. Комитасовский цикл Григора Ханджяна «Несмолкаемая колокольня». 
Volume 3 (2018), pp. 245-258
Ավետիսյան, Ա. Ա. Գնդևազի Ս. Աստվածածին եկեղեցին. 
Volume 3 (2018), pp. 259-277
Սիմոնյան, Ա. Ա. Հայտնության փորագրապատկերները Ոսկան Երևանցու և Թովմա Վանանդեցու հրատարակություններում. 
Volume 3 (2018), pp. 278-299
Արտեմյան, Լ. Ռ. Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի ստեղծագործական գործունեության հիմնական ուղղությունները.
Volume 3 (2018), pp. 300-309

Հնագիտություն և ազգագրություն

Պետրոսյան, Ա. Ե. Հայկական Սաթենիկը և նրա կովկասյան զուգահեռները. 
Volume 3 (2018), pp. 310-331
Բաբայան, Ֆ. Ս. Նորահայտ շինություն Դվինի միջնաբերդում. 
Volume 3 (2018), pp. 332-346
Hovsepyan, R. On the Rain-Related Rituals of Tatev Village, Armenia (Ethnographic field-notes). 
Volume 3 (2018), pp. 347-356
Մկրտչյան, Լ. Ա. Հայաստանի աշտարակատիպ շինությունների ուսումնասիրության պատմությունից. 
Volume 3 (2018), pp. 357-365
Մկրտումյան, Լ. Է. Հայ ժողովրդական կենդանապատում հեքիաթի ժանրային-կառուցվածքային առանձնահատկությունները. 
Volume 3 (2018), pp.366-379

Հրապարակումներ

Սուքիասյան, Հ. Կ. Վահան Թոթովենցի նորահայտ ինքնակենսագրությունը (ծննդյան 125-ամյակի առթիվ. 
Volume 3 (2018), pp. 380-384

Գրախոսություններ

Ованесян, С. Г. Ирма Сафразбекян, Ольга Туманян, Е., Эдит Принт, 2018, 232 с. 
Volume 3 (2018), pp. 385-390
Հովսեփյան, Լ. Ս. Տիգրան Դավիթավյան, Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները և դրանց հակահայ գործունեությունը, Ե., ՀՀ Կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն, 2017, 301 էջ. 
Volume 3 (2018), pp. 391-395

Գիտական լրատու

Ավագյան, Ք. Ռ. and Սուքիասյան, Հ. Կ. ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի հոբելյանը (հիմնադրման 75-ամյակի առթիվ). 
Volume 3 (2018), pp. 396-401

Մեր հոբելյարները

Ասատրյան, Ա. Գ. Հայ երաժշտագիտության նվիրյալը (Գևորգ Գյոդակյանի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ).
Volume 3 (2018), pp. 402-407
2018
3